2.25 oz. Vanilla, Rose & Honey Hand & Body Lotion

2.25 oz. Vanilla, Rose & Honey Hand & Body Lotion